• Управляющая Компания
  • ООО "Саентифик фьючер менеджмент"
  • Сибирский центр фармокологии и Биотенологии
  • Институт Цитологии и Генетики РО РАH
  • Институт Ядерной Физики РО РАH
  • НИИ кардиологии ТНЦ СО РАH
  • НИИ фармакологии СО РАH
  • НИИ клинической и медицины РО РАМH

 

 

 

 

ЦЕНТР БИОТЕХНОЛОГИЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

DNA CLUB

Телефоны

Город 057-761-25-41

         Лайф 063-761-25-41

                  МТС 050-303-20-74

E-mail:

 

Сiмейна медицина (спец выпуск 3, 2011, стр 123-125) укр.

ВИКОРИСТАННЯ ХОНДРОМАРИНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

 

УДК 616.711+616.72:616 - 085 - 084

Є.Х. Заремба, P.O. Васильєва. О.В. Заремба-Федчишин. О.В. Заремба Львівський Національний медичний університет ім. Данила Галицького

 

Резюме. В статье приведен анализ внедрения Ахіз2-ЗР-нанотехнологии для повышения биодоступности лекарственных средств. Созданные фармпрепараты и парафармацевтики линейки Диэнай беспрепятственно проникают в организм через все биологические барьеры. Предложенный состав двух биомодулей хондропротектора хондромарин. Изложены результаты его применения у пациентов в стационаре и амбулаторных условиях.

 

Ключевые слова: хондропротекгоры, Ахіs+ЗР-нанотехнология, биодоступность, хондромарин.

 

Захворювання опорно-рухового апарату (ОРА) є соціальним тягарем для країни. Вони займають 2-е місце за кількістю днів і 3-є - за кількістю випадків тимчасової непрацездатності. При лікуванні цієї патології нерідко спостерігається недостатня ефективність лікарських засобів у різних осіб, поява побічних ефектів та ускладнень [2, 3, 5]. Недостатня ефективність ліків може бути пов'язаною з генетично детермінованими реакціями на них хворої людини. На жаль, у практичній медицині не проводять фармакогенетичного обстеження пацієнтів, що дозволило б уникнути подібних негараздів.

Серед лікарських засобів лікування хвороб ОРА значне місце займають хондропротектори. Дослідження останніх років, виконані за сучасними вимогами доказової медицини, свідчать про те, що хондропротектори можуть значно впливати на перебіг хвороби [8]. Основними хондропротекторами є глюкозамін та хондроїтин сульфат, які відносяться до природних метаболітів хрящової тканини. Вони мають виражену тропність до суглобового хряща, інгібують процеси хондролізису (знижують активність колагеназ), перешкоджають ушкоджуючій дії НПЗП на хондроцити та матрикс хряща. Одночасно доведено стимуляцію синтезу протеогліканів і колагену, підвищення продукції хондроцитами компонентів позаклітинного матриксу. Поряд із підсиленням ана-болічних і послабленням катаболічних процесів. ці засоби мають і протизапальну дію (8).

На практиці хондропротектори є як фармакологічні засоби, так і БАД. Відношення до останніх у нашій країні часто буває негативним із різних причин. Та все ж перспективність БАД визначається розвитком напрямку, названого фармакологією їжі. Передумовами розвитку цієї науки є, по-перше, результати успіхів нутріціології, яка розшифрувала роль і значення окремих харчових продуктів для життєдіяльності людини. По-друге, досягнення біоорганічної хімії та біотехнології дозволили одержати в досить очищеному вигляді біологічно та фармакологічно активні компоненти практично з будь-якого біосубстрату (мікроорганізми, рослини, тварини). По-третє, успіхи фармакологічного комплексу розшифрували механізм дії та особливості біотрансформації багатьох природних сполук, створили нові технології одержання з них ефективних лікарських форм [1]. Підтвердженням перспективності цього напрямку є публікації наукових досліджень із молекулярних механізмів дії, терапевтичного потенціалу та фармакокінетики окремих БАД [7].

Біологічно-активні добавки до їжі поділяють на дві групи: нутріцевтики та парафармацевтики [1]. Проте низька біодоступність ентеральних форм значно знижує їх терапевтичний ефект.

Актуальну проблему підвищення біодоступності лікарських засобів успішно вирішив Сибірський центр фармакології та біотехнології Сибірського відділення Російської академії медичних наук (СЦФБ СВ РАМН). Продовжуючи наукові розробки 80-х років, вчені центру створили та впровадили унікальну технологію електронно-променевого синтезу - Axis2+3F-technologi [10). За цією технологією біологічно-активну речовину покривають інертним носієм і вона стає стійкою до дії травних ферментів та імунних клітин. Нова нанокомпозиція має поліпшену якість і на порядок вищу біодоступність. Створені нові фармакологічні засоби та лінійка БАД-пара-фармацевтиків дієнай, яка сертифікована в Україні [4]. Базовим у лінійці вважають дієнай, який має біомодуль №1 - олігонуклеотиди -нанофрагментовані ланцюжки нуклеїнових кислот (НК) молочків лососевих риб. Відомо, що процес відтворення НК в організмі вимагає великої кількості пластичних речовин та енергії, а з віком, особливо при захворюваннях, уповільнюється, підвищується активність нук-леаз, унаслідок чого утворення нових клітин (репаративний процес) також уповільнюється. Це має місце особливо при хронічних захворюваннях, у тому числі - при дегенеративно-запальних. Дієнай поставляє до організму готові фрагменти НК, що значно поліпшує процеси самовідновлення, природнім шляхом активізує процеси саногенезу, тим самим розриває патологічне коло. До складу хондромарину входить біомодуль №1 - "дієнай С", який містить олігонуклеотиди як у кожному парафармацевтику цієї лінійки, та біомодуль №2 - селективний, спрямованої дії білково-мінеральний комплекс хрящової тканини лососевих риб, який має майже ідентичний хімічний склад хряща акул. Це колаген, хондроїтин сульфат, глюкозамін, мінеральний комплекс із кальцієво-фосфорною основою,що природно збалансований за співвідношенням компонентів. Молекулярна композиція хондромарину є незамінним молекулярним харчуванням для суглобів та хребта. Він задовольняє потребу організму в гліканах, покращує процеси остеосинтезу, активує регенерацію хрящової тканини, корегує дефіцит кальцію, знижує активність аутоімунного процесу. Хондромарин рекомендують для корекції захворювань: остеохондрозу, дефектів міжхребцевих дисків (протрузії, грижи), остеоартрозу, артритів і поліартритів, остеопенії та остеопорозу, відновлення після травм і профілактики вікових змін ОРА.

У відділенні відновлювальної медицини Клініки Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії проведена наукова робота з цієї тематики. У зв'язку з унікальністю складу біологічно-активної добавки Хондромарин, безпечністю та швидкістю проникнення в організм, з'явилася необхідність доказу ефективність її використання на практиці.

Мета дослідження - оцінити зміни больової симптоматики в пацієнтів із синдромом люмбалгії, що спостерігається в наслідок дистрофічних змін клубово-поперекової зв'язки при 18-ти денному курсі прийому хондромарину; оцінити за даними УЗ дослідження відновлення трофіки клубово-поперекової зв'язки після прийому хондромарину, вивчити його вплив на переносимість якість життя пацієнтів.

Матеріали та методи. У відділенні відновлювальної медицини сформовані дві групи пацієнтів із проявами хронічного рецидивуючого остеохондрозу із наявністю дистрофічних змін у структурах стовбурово-рухового сегмента, що супроводжувалися проявами болю різної інтенсивності й мали супутню патологію- дифузні зміни гепатопанкреато-дуоденальної зони та гіпертонічну хворобу. Основна група- 20 осіб, які на фоні стандартного лікування (мануальна-, рефлексо-, фізіотерапія) отримувала хондромарин по 2 капсули двічі на день протягом 18 днів (термін обмежений перебуванням у денному стаціонарі). Пацієнтам групи порівняння - 20 осіб, яким проводилася комплексна стандартна терапія: мануальна (5 днів), масаж (10 днів), рефлексотерапія, медикаментозні блокади з уведенням кеналогу, лідокаїну, алфлутопу, використанням компресів із маззю Бенгей. Обидві групи були репрезентовані за статтю (жінок втричі більше, ніж чоловіків), віком (від 40 до 70 років), важкістю й давністю захворювання.

На фоні базової терапітершим призначаємо, як правило, дієнай. Його універсальний ефект дозволяє розпочати індивідуальну біологічну корекцію організму, активізувати са-ногенетичні механізми. Уведення в організм бімолекулярної конструкції з олігонуклеотидами призводить до активації автологічних стовбурових клітин і паростків червоного кісткового мозку, що сприяє репаративному ефекту, відновленню порушених функцій органів і систем. Після тижневої перерви призначаємо хондромарин, або інший парафармацевтик, залежно від показів. Щоб досягти терапевтичного ефекту в пацієнтів із патологією ОРА потрібен тривалий курс лікування (3-4 місяці) при незначних порушеннях, а при вираженішій патології - до 6-12 місяців із перервою на 2-3 місяці. Подальший прийом хондромарину підтримує позитивний ефект.

 

Результати та їх обговорення. Під нашим наглядом знаходилось 27 хворих із патологією ОРА. Ні в одного із пацієнтів не відмічено погіршення стану після прийому хондромарину. У 11 (55 %) осіб основної групи біль локалізувався, дещо зменшився за інтенсивністю, в групі порівняння - у 10 (50 %). У 5 (25 %) пацієнтів, які отримували хондромарин, відмічено зменшення й у 5 (25 %) - значне зменшення болю та покращання загального стану, тоді як у групі порівняння - у 4 (20 %) зменшення й у 4 (20 %) суттєве зменшення.

Отже, у всіх пацієнтів, які отримували хон-дромарин протягом 18 днів відмічено зменшення інтенсивності больового синдрому (значне зменшення у 25 % осіб), покращання функції та загального стану. Блокади зі знеболюючими засобами проведено в 2 рази менше, ніжу групі порівняння. За даними УЗД, у 20 % пацієнтів основної групи відбулися позитивні зміни в структурі попереково-клубової зв'язки - поява чіткості в її структурі, зменшення та зниження ехогенності точкових ехогенних включень. Прийом хондомарину хворі переносили добре, не було побічних явищ, покращився настрій пацієнтів, з'явилося бажання до продовження курсу його прийому.

Висновки. 1. У пацієнтів із синдромом люмбалгії, що виникла в наслідок дистрофічних змін клубово-поперекової зв'язки, хондромарин сприяв зменшенню інтенсивності больового синдрому, покращанню функції та зменшенню кількості блокад зі знеболюючими засобами.

2. За даними УЗД, у пацієнтів основної групи відбулися позитивні зміни в структурі попереково-клубової зв'язки.

3. Прийом хондромарину хворі переносили добре, побічних явищ не виявлено, покращувався настрій.

Литература

1. Ванханен В.В., Ванханен В.Д., Ципріян В.І. Нутріціологія. - Донецьк: Донеччина, 2001. - 474 с.

2. Бичков М.А. Чинники розвитку гастроезофа-геальної рефлексної хвороби у пацієнтів, що тривало вживають нестероїдні протизапальні препарати// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина. - 2011. - Вип. 40. - С.50-53.

3. Катеренчук І.П. Побічні ефекти не стероїдних протизапальних засобів та їх оптимальний вибір у практиці сімейного лікаря// Сімейна медицина. - 2010. -Np1.-C. 19-28.

4. Перелік діючих висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на спеціальні харчові продукти (БАД), які були внесенні в реєстр висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи за період з 01.01.2010 року. - N«452-457: МОЗ України. // Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua-portal/.

5. Солошенко О. Майбутнє починається сьогодні: рекомендації EULAR щодо лікування ревматоїдного артриту з використання біологічних агентів та їх реалізація в Україні//Український ревматологічний журнал. - 2011. - N°1 (43). - С. 37-42.

6. Hakan M.Gurcan, Современное состояние вопроса о применении ритуксимаба при аутоиммунных заболеваниях. Derin B.Keskin, Joel N.H. Stern, Mattew A. Nitzberg et al // - Therapia. Український медичний вісник. - 2010. - №4 (46). - С. 25-38.

7. Kate Petersen Shay, Альфа-липоевая кислота как пищевая дсбавка: молекулярнье механизмы действия и терапевтический потенціал. Regis F. Moreau, Eric J. Smith, Tory M. Hagen // - Therapia. Український медичний вісник. - 2010. - №4 (46). - С. 40-50.

8. Руденко В.Б. Хондропротекторы - основа конструктивной базисной терапии заболеваний суставов // Новости медиц. и фармац. - 20С6. - N°17(199). - С. 23.

9. Патент на изобретение № 2328309' Способ повышения биодоступности лекарственных средств '. Приоритет от 30.10.2006. зарегестрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 июля 2008 г.

10. Михайлов В.П., Константинов А.Б. Использование биологической активной добавки 'хондрома-рин' в комплексной терапии у пациентоз с синдромом л юглбал гии, возникшей в следствии дистрофических изменений подвздошно-поясничной связки. -Новосибирск. - 2009. - 5 с.

 

Summury

Efficiency of hondromarin in the treatment of diseases of the musculoskeletal system

E.H. Zaremba, R.A. Vasilye va

Significant place in the treatment of diseases of the musculoskeletal system occupy chondroprotectors. The problem of increasing the bioavailability of enterable formulations has been successful resolved by scientists of the Siberian Center for Pharmacology and Biotechnology, Russian Academy of Medical Sciences. Using the newest original Axis2+3F-nanotechnology, they are an order of magnitude increased bioavailability of drugs. Posted by pharmaceuticals and Parapharmaceuticals line DNA enter through all biological barriers. The two biomodule of chondroprotector hondromarin s given. Presented this researches and way of using in patients in the department of rehabilitation medicine and examples of its use in an outpatient setting.

Key words: hondroprotectors, Axis^+SF-nanotechnology, bioavailability, hondromarin.

 

 

 

Новые препараты
 
Книги и брашюры

 

  

 

Передача на ОТБ Харьков

 

Технологии электронно-лучевого синтеза

 

 

 

бесплатный счетчик посещений rambler's top100 Анализ контента сайта  Система авторегистрации в каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash, photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог сайтов, услуги продвижения и рекламы сайтов